Privacy Beleid  – GDPR

Dit Privacybeleid gaat uit van Boekbinderij Toon Van Camp bv, met zetel te Begijnenvest 10 bus 10, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbak van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0834.315.707, hierna Boekbinderij Van Camp genoemd.

Boekbinderij Van Camp vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld.

Huidig Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de navolgende nationale wetgeving (hierna de ‘Wetgeving’).

Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de website boekbinderij-vancamp.be, hierna de ‘Website’ genoemd. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan de Website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen aan dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de inhoud van de Privacybeleid te consulteren. Aanpassingen zullen steeds via de Website worden gecommuniceerd.

Voorts is dit Privacybeleid enkel van toepassing op de Website van Boekbinderij Van Camp. Indien op de Website linken naar andere websites staan, is op deze andere websites een eigen privacybeleid van toepassing. Boekbinderij Van Camp is niet aansprakelijk voor de privacymaatregelen en/of de inhoud van deze websites en raadt daarom aan om ook het privacybeleid van deze andere website te raadplegen.

1. Wie is Boekbinderij Van Camp bv en wat doen we

Boekbinderij Van Camp bv is een vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Begijnenvest 10 bus 10, 2000 Antwerpen.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens treedt Boekbinderij Van Camp als vennootschap op als verwerkingsverantwoordelijke en stelt in deze hoedanigheid ook het privacy beleid op. Dit beleid heeft tot doel de gebruiker van de Website te informeren over de aard van en de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Boekbinderij Van Camp.

Boekbinderij Van Camp bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om een veilige en correcte verwerking te garanderen in overeenstemming met de Wetgeving.

Boekbinderij Van Camp is bereikbaar

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website kan aanleiding geven tot het verwerken van persoonsgegevens.

Dit beleid heeft enkel betrekking op het gebruik van de Website

 

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld

Persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld:

  • Het invullen van een contactformulier op onze Website.
  • Vraag om informatie via de Website.
  • Bezoeken van de Website waardoor we specifieke informatie verkrijgen via cookies.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt er mee in dat o.a. volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en familienaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • … 

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden, maar enkel voor zoveel als nodig om het vooropgestelde doel te bereiken.

Boekbinderij Van Camp verwerkt identificatie- en contactinformatie in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst. Dit geldt als juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens laat Boekbinderij Van Camp toe u te kunnen antwoorden op vragen die gesteld worden.

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst uw voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

Boekbinderij Van Camp verwerkt eveneens persoonsgegevens om uw surfervaring te verbeteren en de kwaliteit van zijn website te optimaliseren. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in ons cookiebeleid.

6. Toestemming

Door het gebruik van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Website geeft u de ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden, doeleinden en principes.

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming kent uitwerking vanaf het moment van kennisgeving van de intrekking, maar laat de rechtmatigheid van de verwerking in het verleden onverlet. De intrekking van de toestemming doet evenmin afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht die rust op Boekbinderij Van Camp, of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd (zoals de verwerkingen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst).

7. Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Boekbinderij Van Camp bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in artikel 5 van dit Privacybeleid.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar.

In sommige gevallen behoudt Boekbinderij Van Camp zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn die hierboven staat beschreven, meer bepaald in het kader van juridische procedures of voor bewijsdoeleinden.

8. Openbaarmaking aan derden

Boekbinderij Van Camp kan de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de Website doorgeven aan zijn werknemers, medewerkers, leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners of derden-verwerkers (vb. in het kader van het voeren van een deugdelijke boekhouding).

Boekbinderij Van Camp verbindt zich ertoe om enkel een beroep te doen op leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners en derden-verwerkers die adequate garanties bieden op een verwerking conform de Wetgeving.

Boekbinderij Van Camp wenst te herhalen dat sommige dienstverleners, onderaannemers en/of verwerkers toegang hebben tot de gegevens die afkomstig zijn van de cookies die op de Website worden verzameld. (zie cookiebeleid)

Boekbinderij Van Camp zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden voor direct marketing of promotiedoeleinden.

Daarnaast kan Boekbinderij Van Camp persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten of overheden als dit hem verplicht wordt door de wet of in het kader van een juridische procedure.

In het geval van herstructurering, overname of fusie van Boekbinderij Van Camp behoudt Boekbinderij Van Camp zich het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan een derde partij in dit proces. De nodige confidentialiteitsprincipes zullen steeds in acht worden genomen bij een dergelijke overdracht van gegevens.

9. Openbaarmaking buiten de Europese ruimte

Wanneer Boekbinderij Van Camp persoonsgegevens deelt met derde partijen waarmee hij samenwerkt, bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese ruimte worden gedeeld. Boekbinderij Van Camp zal er in deze gevallen op toezien dat de bepalingen inzake GDPR door deze derde partijen steeds worden gerespecteerd.

10. Rechten van de gebruikers

U, als gebruiker kan onderstaande rechten, in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, uitoefenen door Boekbinderij Van Camp hiervan in kennis te stellen per e-mail via [email protected] of postbrief naar Begijnenvest 10 bus 10, 2000 Antwerpen.

In het kader van uw aanvraag kan Boekbinderij Van Camp u verzoeken om uw identiteit te bevestigen aan de hand van uw identiteitskaart.

a. Recht op toegang

U heeft een recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht te weten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie die gegevens worden doorgestuurd en hoe lang ze worden bewaard.

Boekbinderij Van Camp stelt de opgevraagde gegevens in elektronische vorm beschikbaar, tenzij u uitdrukkelijk anders verzoekt en dit binnen een termijn van éen maand, te rekenen vanaf de dag dat het verzoek Boekbinderij Van Camp heeft bereikt.

b. Recht op verbetering

U heeft te allen tijde het recht om te vragen om onjuiste, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens die op uzelf betrekking hebben, te corrigeren.

Boekbinderij Van Camp zal aan dit verzoek onmiddellijk gevolg geven, tenzij een dergelijke correctie van gegevens niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen van Boekbinderij Van Camp zou vergen. In dat geval stelt Boekbinderij Van Camp u onverwijld op de hoogte van deze beslissing.

c. Recht op uitwissing

U heeft het recht om de verwijdering of uitwissing van uw persoonsgegevens te vragen.

Boekbinderij Van Camp verbindt zich ertoe, rekening houdende met de beschikbare technologieën en uitvoeringskosten, alle redelijke maatregelen te nemen om dit recht op verwijdering of uitwissing te eerbiedigen en waar nodig eventuele verwerkers van dit verzoek tot verwijdering of uitwissing in kennis te stellen.

Het recht op uitwissing of verwijdering is niet van toepassing indien de verwerking gebaseerd is op een juridische grond (bv. het uitvoeren van een overeenkomst) of indien de verwerking noodzakelijk is om (a) de verwerkingsverantwoordelijke toe te laten om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking, een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag of (b) de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Boekbinderij Van Camp stelt elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis van dergelijk verzoek tot uitwissing of verwijdering, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van Boekbinderij Van Camp.

d. Recht om de verwerking te beperken

U heeft recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens.

Boekbinderij Van Camp zal dergelijke aanvragen nader onderzoeken en nagaan hoe hij dit verzoek kan inwilligen.

e. Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens – die door Boekbinderij Van Camp zijn verwerkt – te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en gangbaar formaat. U heeft bovendien het recht om aan Boekbinderij Van Camp te vragen om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke naar uw keuze. Boekbinderij Van Camp zal aan deze aanvragen voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is.

f. Klachtrecht

U heeft het recht om klacht in te dienen indien u van oordeel is dat Boekbinderij Van Camp te kort is geschoten in zijn verplichtingen, hem opgelegd door de Wetgeving. U kan zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is beschikbaar op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

11. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Dit maakt het mogelijk om u een betere surfervaring te bieden en dienen om de werking van de Website en de inhoud ervan te verbeteren.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING ANTWERPEN.

13. Bijkomende informatie

De hosting provider die de server beheert waarop de website staat, is GDPR-compliant. Voor meer informatie kan u terecht op https://docs.hetzner.com/general/general-terms-and-conditions/data-privacy-faq/.

Servers en apparaten van de medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner en een firewall.

Uw gegevens worden verstuurd via beveiligde internetverbindingen (https).

Mocht u, ondanks onze zorg en de genomen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan, toch het gevoel hebben dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er naar uw gevoel een inbreuk werd begaan tegen uw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u contact te nemen met Boekbinderij Van Camp via [email protected].

Indien u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Boekbinderij Van Camp per mail via [email protected], telefonisch via +32473314696.